Chào cờ vì Việt Nam thân yêu

Đối tác

Liên kết hữu ích

Khách truy cập

423448 lượt truy cập

Hoạt động dạy và học

Công văn 3097 Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp.HCM

Ngày đăng: 16/10/2014

Về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các trường THCS và THPT thuộc địa bàn TP.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số 3097/GDĐT-TrH
Về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các trường THCS và THPT thuộc địa bàn TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2014
 
      Kính gửi : 
                        - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;
                        - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.
 Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;
Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các quy định về tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường như sau:
- Nhà trường không tiếp tục tổ chức dạy học tăng tiết trái buổi có thu tiền của học sinh như đã tiến hành trong các năm học vừa qua. Các hoạt động dạy học trong nhà trường có thu tiền của học sinh, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành nay được gọi là hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và phải tuân theo các quy định về dạy thêm, học thêm.
- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của học sinh.
- Không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.
- Học sinh tham gia học thêm trên cơ sở tự nguyện và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.
Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo biên chế các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.
- Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
 Nhà trường phải quản lý để hoạt động dạy học chính khoá được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đúng quy định. Các trường chỉ được tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sau khi đã tiến hành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.
Nhận được công văn này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện./.
 Nơi nhận :                                           
- Như trên;
- Giám Đốc (để báo cáo);
- Lưu VP, GDTrH.
     
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu