Chào cờ vì Việt Nam thân yêu

Đối tác

Liên kết hữu ích

Khách truy cập

423445 lượt truy cập

Hoạt động dạy và học

Văn bản 3140 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tp.HCM

Ngày đăng: 15/10/2014

HƯỚNG DẪN Thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        
          Số:  3140/ GDĐT-TC               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm
 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
 
Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố;
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (viết tắt Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT);
Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND);
Để thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể dạy thêm, học thêm như sau:
I. Thẩm quyền cấp giấy phép, quản lý tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
1. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố quản lý và cấp giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện) quản lý và cấp giấy phép theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, quận, huyện đối với các tổ chức, cá nhân, dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường trên địa bàn quận (huyện) có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.
3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan về dạy thêm, học thêm cho cán bộ, giáo viên; không để xảy ra hoạt động dạy thêm, học thêm trái qui định tại đơn vị; xử lý các trường hợp cán bộ, giáo viên vi phạm dạy thêm, học thêm theo qui định hiện hành.
II. Quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm
Hoạt động dạy thêm, học thêm được tổ chức như sau:
1. Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện) theo thẩm quyền quy định tại Mục I.1,2 văn bản này có công văn cho phép nhà trường được tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND.
2. Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
 Tổ chức, cá nhân hoặc nhóm giáo viên muốn tổ chức dạy thêm, học thêm phải thực hiện hồ sơ xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện) tùy theo chương trình các lớp học.
3. Dạy kèm: là hoạt động dạy thêm, học thêm chỉ có một giáo viên, dạy thêm một nhóm học sinh (dưới 10 học sinh/nhóm/ca học/ngày) tại một thời điểm, theo đúng bằng cấp chuyên môn của giáo viên được đào tạo phù hợp với cấp học. Sở Giáo dục và Đào tạo hay Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện) không cấp phép dạy kèm nhưng cá nhân dạy kèm có trách nhiệm làm đơn xin phép Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi giáo viên tổ chức dạy kèm.
4. Những trường hợp không được dạy thêm, học thêm:
a. Đối tượng không được dạy thêm:
- Trẻ em trước khi vào lớp 1;
- Học sinh tiểu học, học sinh đang học chương trình cấp trung học (THCS, THPT) đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
b. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường tại những cơ sở đã được cấp phép hoạt động;
- Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý giáo viên đó cho phép.
III. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
1. Đối với việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường
a/ Các trường chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, gồm:
- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.
- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng, nội dung dạy thêm, học thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm; Hiệu trưởng cam kết thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND.
b/ Nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xét duyệt và sẽ có văn bản cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
2. Đối với việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
a/ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, gồm:
- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm;
- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. Người đang làm công chức, viên chức không được làm Hiệu trưởng các tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường;
- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Bản sao hợp lệ bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
- Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm.
b/ Hồ sơ đóng thành tập, nộp 3 tập (trong đó 1 tập là bản chính có công chứng) cho Phòng Tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thời hạn giấy phép, gia hạn hoạt động, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm
a. Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, gồm:
- Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu) hoặc thủ tục chấm dứt hoạt động (nếu không tiếp tục hoạt động).
- Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện như cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
- Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
- Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm nếu giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đã hết thời hạn quy định mà chưa hoàn tất thủ tục gia hạn.
- Cấp có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm thì có thẩm quyền gia hạnthu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.
b. Quy trình chuyển địa điểm được thực hiện như cấp giấy phép mới, trong đó hồ sơ phải được bổ sung và nêu rõ phần thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất và những thay đổi khác.
c. Trường hợp ngưng hoạt động dạy thêm, học thêm thì tổ chức, cá nhân báo cáo với cấp có thẩm quyền cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm xem xét, quyết định.
4. Quy trình chuyển đổi
a. Đối với các cơ sở dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
- Tất cả các cơ sở bồi dưỡng văn hóa do nhà trường tổ chức đang họạt động trong nhà trường đều phải lập hồ sơ, thủ tục đề nghị giải thể.
- Sau khi giải thể, nhà trường lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.
b. Đối với các cơ sở dạy thêm, học thêm  ngoài nhà trường:
- Các tổ chức, cá nhân hoặc nhóm giáo viên muốn tổ chức dạy thêm, học thêm phải thực hiện hồ sơ xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện) theo quy định.
- Các cơ sở bồi dưỡng văn hóa khác đang được cấp phép hoạt động sẽ được chuyển đổi khi thực hiện hồ sơ xin gia hạn hoặc có nhu cầu chuyển đổi.
5. Thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm
Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính sẽ có văn bản liên ngành quy định thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm, học thêm.
6. Xử lý vi phạm
- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.
 Trên đây là hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm thực hiện./.   
 
Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC
  - Các phó giám đốc;  
  - Website của Sở GD-ĐT;
  - UBND quận (huyện);                                                                                              (Đã ký)
  - Trưởng Phòng GD-ĐT quận (huyện);
  - Thủ trưởng các đơn vị thực thuộc Sở GD-ĐT;                            Lê Hồng Sơn